Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt thiết bị chế biến bia giai đoạn 1

Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt thiết bị chế biến bia giai đoạn 1

3
tháng 1/2008 đến tháng 3/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 148.941.794.460 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu