Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

8
tháng 3/2008 đến tháng 5/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.176.267.200 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói