Xây lắp

Xây lắp

1
quí I/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 9768806302 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá