Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Tháp Mười

Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Tháp Mười

01
9h30 ngày 17/01/2008
270 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.032.554.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá