Xây lắp

Xây lắp

1
Quý I/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.511.944.944 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá