Mua sắm và triển khai Hệ thống Phục vụ Hành khách (PSS)

Mua sắm và triển khai Hệ thống Phục vụ Hành khách (PSS)

1
18/01/2008 – 09/05/2008
5 năm
Giá gói thầu:
 • 6.500.000 (USD)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu