Phần thiết bị bên trong nhà hát

Phần thiết bị bên trong nhà hát

11
Năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.934.885.843 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá