Cung cấp thiết bị trung áp, các máy biến áp tự dùng

Cung cấp thiết bị trung áp, các máy biến áp tự dùng

HBP-3
Quý I – II/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 8.119.307.000 (VND)
 • IDA
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu