Gói thầu số 02: khoan thăm dò và khai thác 01 giếng khoan

Gói thầu số 02: khoan thăm dò và khai thác 01 giếng khoan

02
2006
2006
Giá gói thầu:
 • 291.000.000 (VND)
 • JBIC
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói