Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

II.7
Tháng 8/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 27.050.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá