Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị

Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị

Gói thầu 01
Tháng 02/2008
16 tuần
Giá gói thầu:
 • 722.096.446 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá