Thử tải cọc

Thử tải cọc

09
quý 2/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 70.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói