Mua sắm ô tải chuyên dùng

Mua sắm ô tải chuyên dùng

01
Tháng 01/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 549.180.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói