Hệ thống hạ tầng, mặt bằng; hệ thống chiếu sáng chung, đường thử xe, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước.

Hệ thống hạ tầng, mặt bằng; hệ thống chiếu sáng chung, đường thử xe, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước.

01
2/2008
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 23.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu