Toàn bộ phần xây dựng

Toàn bộ phần xây dựng

Gói số 5
Quý I/2008
700 ngày
Giá gói thầu:
 • 18096500000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai giai đoạn
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời sơ tuyển