Chi phí kiểm toán.

Chi phí kiểm toán.

Gói 8.
Quý I/2009
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 66.327.504 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm