Chi phí xây dựng.

Chi phí xây dựng.

Gói 9
Quý IV/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 17.425.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá