Xây lắp (bao gồm cả chi phí xây dựng nhà tạm và chi phí đảm bảo giao thông)

Xây lắp (bao gồm cả chi phí xây dựng nhà tạm và chi phí đảm bảo giao thông)

02
Quý I năm 2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.023.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá