Hệ thống giao thông (giai đoạn 1)

Hệ thống giao thông (giai đoạn 1)

1
tháng 2/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.872.798.318 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu