Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán.

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán.

01
Quý 2 năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 62.355.411 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói