Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình.

Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình.

06
Quý 3 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 83.734.682 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá