Xây lắp

Xây lắp

01
Quý IV năm 2007
365 ngày
Giá gói thầu:
 • 8188806921 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá