Xây dựng khối biểu diễn.

Xây dựng khối biểu diễn.

10
Quí III năm 2008
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 17.503.860.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói