Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

02
Quý IV năm 2007
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 60.510.586 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm