Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3. Dự án Giáo dục cho trẻ em có HCKK

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3. Dự án Giáo dục cho trẻ em có HCKK

Tên dự án:Dự án Giáo dục cho trẻ em có HCKK
Tên gói thầu:Gói thầu số 3
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban điều hành DA GDTHCTECHCKK-Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, Số 411, QL1, P4,TX Tân An, ĐT: 072 824421, DĐ: 0913783539-A.Hoàng
05/03/2008 đến 04/04/2008
1.000.000 (VND)
04/04/2008 14:00
04/04/2008 14:00