Hệ thống chiếu sáng và trạm biến áp 1x15KVA

Hệ thống chiếu sáng và trạm biến áp 1x15KVA

1
Quí IV/2007 – Quí I/2008
60 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 961.131.114 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu