Mua sắm dây thuê bao các trung tâm viễn thông năm 2008

Mua sắm dây thuê bao các trung tâm viễn thông năm 2008

01
3/2008-4/2008
4/2008
Giá gói thầu:
 • 796.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu