Gói thầu tư vấn mời thầu giám sát xây lắp+thiết bị

Gói thầu tư vấn mời thầu giám sát xây lắp+thiết bị

05
Quí I năm 2008
Theo thời gian thi công công trình
Giá gói thầu:
 • 1100516100 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói