Gói thầu bảo hiểm công trình

Gói thầu bảo hiểm công trình

20
Quí I năm 2008
600 ngày
Giá gói thầu:
 • 157419259 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm