Xe cứu hộ thông tin ánh sáng

Xe cứu hộ thông tin ánh sáng

1
Quý II năm 2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.665.075.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu