Thẩm tra thiết kế KTTC-DT phần xây lắp

Thẩm tra thiết kế KTTC-DT phần xây lắp

6
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 24.964.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói