Sưu tầm, trưng bày hình ảnh hiện vật di tích

Sưu tầm, trưng bày hình ảnh hiện vật di tích

10
Năm 2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 165.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói