Đấu nối đẳng thế cho các trạm biến áp trong khuôn viên các trạm viễn thông Công ty Điện thoại Hà Nội 1

Đấu nối đẳng thế cho các trạm biến áp trong khuôn viên các trạm viễn thông Công ty Điện thoại Hà Nội 1

01
14h00 ngày 31 tháng 3 năm 2008
Quý 1,2 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 205.174.390 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói