Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

08
năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 28.897.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói