Cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

1
Dự kiến trong tháng 03 năm 2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 2000000000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói