Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

02
Tháng 3-4/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 76.262.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm