GT: Trường mầm non bán công xã Ngọc Hòa-Chương Mỹ

GT: Trường mầm non bán công xã Ngọc Hòa-Chương Mỹ

Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn khác

Bên mời thầu: UBND xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 14/02/2008 đến trước 9 giờ ngày 29/02/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: UBND xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Điện thoại: (034) 3866272

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 29/02/2008.