Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật (EPC, không bao gồm phần thiết bị do Chính phủ Pháp cung cấp)

Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật (EPC, không bao gồm phần thiết bị do Chính phủ Pháp cung cấp)

04
Quý 1 năm 2008
44 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.646.825.802 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * EPC
  Hợp đồng hỗn hợp