Tư vấn giám sát xây lắp, thiết bị và hệ thống chiếu sáng công cộng

Tư vấn giám sát xây lắp, thiết bị và hệ thống chiếu sáng công cộng

12
Quý 1 năm 2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 369.171.887 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm