Kiểm toán

Kiểm toán

15
Quý 2 + quý 3 năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 99.402.383 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm