Đường giao thông và hệ thống thoát nước

Đường giao thông và hệ thống thoát nước

3
năm 2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.361.893.300 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu