Cung cấp thiết bị Âm thanh và Camera số

Cung cấp thiết bị Âm thanh và Camera số

01
Tháng 3 năm 2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.251.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu