Chi phí thử tải tĩnh cọc

Chi phí thử tải tĩnh cọc

5
Quý I/2009
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 99.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá