Chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng

11
Quý I/2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 25.079.598.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá