Xây dựng mạng LAN, thông tin trụ sở hợp khối 1,4,7

Xây dựng mạng LAN, thông tin trụ sở hợp khối 1,4,7

gói thầu số 2
01/2008
110 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.146.370 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói