Thiết bị văn phòng và thang máy

Thiết bị văn phòng và thang máy

01
Quý 1 năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 557.544.900 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói