RT3-10-04-01-3/3

RT3-10-04-01-3/3

07
8 giờ 45 phút ngày 10/5/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 3312013865 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu