Cầu cảng

Cầu cảng

1
Từ tháng 3/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.468.874.560 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu