Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

04
Năm 2008-2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 21.592.858 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm