Gồm các phần việc trong chi phí quản lý khác

Gồm các phần việc trong chi phí quản lý khác

Gói thầu số 11
Thời điểm thích hợp
Thời gian thích hợp
Giá gói thầu:
 • 120581000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp